Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 ΕΑΕ όπως υποβάλουν ξανά τη δήλωση προτίμησης, σύμφωνα με τον ανακοινοποιημένο  επισυναπτόμενο πίνακα κενών έως τις 15:00μ.μ.

ΚΕΝΑ ΠΕ70 – ΕΑΕ (Ανακοινοποίηση)

ΑΙΤΗΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

e-mail αποστολής δήλωσης προτίμησης: dipispe@dipe.ira.sch.gr