Εκκρεμείς μετατάξεις Ν.1824-88

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ