Εφαρμογή ανάρτησης παραστατικών Invoices

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας έχει δημιουργήσει διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα, το οποίο είναι προσβάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://invoices-schools.espa.minedu.gov.gr

 Σκοπός της πλατφόρμας είναι ενδεικτικά:

  1. η ανάρτηση παραστατικών (Απουσιολόγια, άδειες, απεργίες, πράξεις ανάληψης, κλπ) από τις σχολικές μονάδες
  2. η προβολή και διαχείριση των αναρτηθέντων παραστατικών
  3. η συλλογή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
  4. η ανάρτηση ανακοινώσεων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Ξεκινώντας από το τρέχον σχολικό έτος 2019-20, η ΔΙ.Π.Ε. Ηρακλείου εφαρμόζει τη χρήση της παραπάνω πλατφόρμας, για διευκόλυνσή τόσο των σχολικών μονάδων όσο και της ίδιας της Δ/νσης. Πλέον, δεν απαιτείται η εκτύπωση και προσκόμιση των παραστατικών, ενώ τα πρωτότυπα παραμένουν στα σχολεία. Επιπλέον, η συλλογή των δεικτών πραγματοποιείται επίσης μέσω της πλατφόρμας και δεν απαιτείται η συλλογή δεικτών μέσω εντύπων.

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα πραγματοποιείται με κωδικούς οι οποίοι έχουν αποσταλεί με email σε κάθε σχολική μονάδα.

Σύντομος οδηγός πλατφορμας Invoices για Σχολεία

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σαρωτής (scanner) στο σχολείο, ακολουθούν οδηγίες για τη σάρωση εγγράφων:

α) με κινητά τηλέφωνα iPhone και
β) κινητά τηλέφωνα με Android

Γενικά
Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών
Πράξη: «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Σχολικό Έτος 2016-2017»

Περιγραφή
Αφίσα

Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία-Τάξεις Υποδοχής
Πράξη: «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία-Τάξεις Υποδοχής»

Περιγραφή
Αφίσα

Ενιαίου τύπου Δημοτικό Σχολείο
Πράξη: «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» (MIS 5001947) του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»

Περιγραφή
Αφίσα

Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης
Πράξη: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΑΠ 6,8,9 (ΜIS 5001941) του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020»

Περιγραφή
Αφίσα

Εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Έργο/Υποέργο “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017” με κωδικό ΟΠΣ 5001975, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”

Περιγραφή
Αφίσα

Παράλληλη στήριξη
Έργο/Υποέργο “Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης με ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017” (MIS 5001960) του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”

Περιγραφή
Αφίσα

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Έργο: “Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών καθώς και του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (2014ΣΕ04700000) από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων”

Περιγραφή

Π.Ε.Π. Κρήτη
Πράξη: «Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018» του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020»

Περιγραφή
Αφίσα

Εγκύκλιοι - Οδηγίες ευπαθών ομάδων

logo_eye_2014-2020_epanaand