Με την παρακάτω φόρμα μπορείτε να ζητήσετε από την υπηρεσία μας τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 • Βεβαίωση Υπηρεσιακής Κατάστασης
 • Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών
 • Ετήσια Βεβαίωση Αποδοχών προηγούμενου οικ. έτους

Για να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώστε υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμό σας, τον Α.Φ.Μ. σας, τον αριθμό μητρώου (αν είστε μόνιμοι) και τον τύπο βεβαίωσης που επιθυμείτε.

  Ονοματεπώνυμο (απαραίτητο)

  Α.Φ.Μ. (απαραίτητο)

  A.M. (για μόνιμους)

  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email - για ηλεκτρονική αποστολή)

  Τηλέφωνο επικοινωνίας

  Τύπος βεβαίωσης (απαραίτητο)

  Τρόπος αποστολής (απαραίτητο)

  Σχόλια

  * Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει να μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των στοιχείων της αίτησης σας.