Δικαιολογητικά πρόσληψης
Έντυπα
Εφαρμογή ανάρτησης παραστατικών Invoices

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας έχει δημιουργήσει διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα, το οποίο είναι προσβάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://invoices-schools.espa.minedu.gov.gr

 Σκοπός της πλατφόρμας είναι ενδεικτικά:

 1. η ανάρτηση παραστατικών (Απουσιολόγια, άδειες, απεργίες, πράξεις ανάληψης, κλπ) από τις σχολικές μονάδες
 2. η προβολή και διαχείριση των αναρτηθέντων παραστατικών
 3. η συλλογή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
 4. η ανάρτηση ανακοινώσεων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Ξεκινώντας από το τρέχον σχολικό έτος 2019-20, η ΔΙ.Π.Ε. Ηρακλείου εφαρμόζει τη χρήση της παραπάνω πλατφόρμας, για διευκόλυνσή τόσο των σχολικών μονάδων όσο και της ίδιας της Δ/νσης. Πλέον, δεν απαιτείται η εκτύπωση και προσκόμιση των παραστατικών, ενώ τα πρωτότυπα παραμένουν στα σχολεία. Επιπλέον, η συλλογή των δεικτών πραγματοποιείται επίσης μέσω της πλατφόρμας και δεν απαιτείται η συλλογή δεικτών μέσω εντύπων.

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα πραγματοποιείται με κωδικούς οι οποίοι έχουν αποσταλεί με email σε κάθε σχολική μονάδα.

Σύντομος οδηγός πλατφορμας Invoices για Σχολεία

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σαρωτής (scanner) στο σχολείο, ακολουθούν οδηγίες για τη σάρωση εγγράφων:

α) με κινητά τηλέφωνα iPhone και
β) κινητά τηλέφωνα με Android

Πράξεις
 • Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπ/σης – Τμήματα Ένταξης

Η Πράξη αφορά στην ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις.

Στόχος της Πράξης είναι η ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας αυτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Στο πλαίσιο της Πράξης, απασχολούνται οι αναγκαίοι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και οι αναγκαίοι αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ) προκειμένου να στελεχώσουν Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και Τμήματα Ένταξης στα γενικά σχολεία.

Αφίσα

 

 • Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ, σχολικά έτη 2023-2026

Η Πράξη αφορά στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών/τριών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών/τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κυρίως στο γραμματισμό, αλλά και στον αριθμητισμό και επιπλέον σε συμπληρωματικά αντικείμενα, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών τους και να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους. Επίσης, η πράξη αποσκοπεί στην εκπαίδευση και την ομαλή προσαρμογή των προσφυγοπαίδων στις ΤΥ-ΖΕΠ και στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της Ένταξης των παραπάνω μαθητών/τριών (οριζόντια παρέμβαση σε όλα τα σχολεία που εμφανίζουν σχετικούς πληθυσμούς μαθητών/τριών) και των ΔΥΕΠ.

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης, στελεχώνουν τις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ, σε σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης και τις ΔΥΕΠ, με κύριο αντικείμενο την ενίσχυση της ελληνομάθειας ή/και την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας, αλλά και τη διδακτική στήριξη σε άλλα αντικείμενα. Επίσης, στο πλαίσιο της Πράξης απασχολείται το αναγκαίο ΕΕΠ (ΠΕ23 – Ψυχολόγοι και ΠΕ30 – Κοινωνικοί Λειτουργοί) σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες για τη στήριξη μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (Ρομά και Υπηκόους Τρίτων Χωρών/ πρόσφυγες/μετανάστες), καθώς και το αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΒΠ) στις ΔΥΕΠ όπου παρουσιάζεται σχετική ανάγκη.

 • Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση
 • Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς
 • Υποστήριξη λειτουργίας ενιαίου τύπου ολοήμερου δημοτικού σχολείου και επέκταση λειτουργίας ολοήμερου δημοτικού, σχολικό έτος 2022-2023» : συγχρηματοδοτουμένου σκέλους προγράμματος δημοσίων επενδύσεων
 • Γενίκευση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια και επέκταση του  ολοήμερου νηπιαγωγείου, σχολικό έτος 2022-2023» : συγχρηματοδοτούμενου σκέλους προγράμματος δημοσίων επενδύσεων
 • Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ + ΤΕ), σχολικό έτος 2022-2023»: ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 • Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 2022-2023
Μισθοδοσία