ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α) Παρακαλούνται, οι αναπληρωτές που προσελήφθησαν στη Δ/νση Π.Ε. Ηρακλείου, να προσκομίσουν στο σχολείο τοποθέτησής τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σε ευκρινή φωτοαντίγραφα:

 1. Εκτύπωση σελίδας από το ΟΠΣΥΔ στην οποία αναγράφεται το Α.Φ.Μ.
 2. Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το Α.Μ.Κ.Α.
 3. Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το Α.Μ.Α. ΙΚΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ).
 4. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου (σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου να προσκομισθούν επιπλέον: α. μετάφραση,β. αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ,γ. απολυτήριο λυκείου).
 5. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 6. Πρωτότυπη γνωμάτευση (του τελευταίου τριμήνου) παθολόγου ή γενικού ιατρού Δημοσίου Νοσοκομείου ή ιδιώτη (να πιστοποιείται η υγεία και φυσική καταλληλότητα του υποψήφιου υπαλλήλου να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα). Υποχρεωτική προσκόμιση με την πρόσληψη. Απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση για την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας.
 7. Πρωτότυπη γνωμάτευση (του τελευταίου τριμήνου) ψυχιάτρου Δημοσίου Νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρού (να πιστοποιείται η ψυχική υγεία και φυσική καταλληλότητα του υποψήφιου υπαλλήλου να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα). Υποχρεωτική προσκόμιση με την πρόσληψη. Απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση για την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας
 1. Πιστοποιητικό  Στρατολογίας τύπου Α΄ (Αναζητείται αυτεπάγγελτα. Εάν υπάρχει ήδη παρακαλούμε να προσκομιστεί για διευκόλυνση της Υπηρεσίας μας)
 2. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου Τραπέζης με ευκρινή τον αριθμό ΙΒΑΝ (με πρώτο δικαιούχο τον αναπληρωτή εκπαιδευτικό).
 1. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου να προσκομισθούν επιπλέον: α. μετάφραση, β. αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ).
 2. Σεμινάριο 400 ωρών (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής)
 3. Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης προϋπηρεσίας από το ΟΠΣΥΔ. (Δεν απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών βεβαιώσεων προϋπηρεσίας από τις εκάστοτε Διευθύνσεις Εκπ/σης που υπηρετήσατε τα προηγούμενα έτη, εφόσον οι προϋπηρεσίες είναι καταχωρισμένες στο ΟΠΣΥΔ, σύμφωνα με το Άρθρο 180 Ν.4823/2021).

 

 1. Όσοι έχουν προϋπηρεσία από Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που δεν είναι καταχωρισμένη στο ΟΠΣΥΔ, να προσκομίσουν βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης που θα περιλαμβάνεται: η απόφαση πρόσληψης και απόλυσης, η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο), η διάρκεια των προϋπηρεσιών, η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης καθώς κι αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7  του Ν.4354/2015.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 • Στην αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα διαστήματα (των παραγράφων 12 & 13) που εργαστήκατε κι επιθυμείτε να αναγνωριστούν μισθολογικά.
 • Σε περίπτωση κατά την οποία ο/η αναπληρωτής/τρια δε διαθέτει προϋπηρεσία, θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωσή του (Άρθρο 8 Ν.1599/1986), στην οποία θα αναγράφεται ότι δε διαθέτει προϋπηρεσία και δεν επιθυμεί μισθολογική αναγνώριση.
 1. Αναλυτική Κατάσταση Ενσήμων που αποδεικνύει ότι για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η εκάστοτε προϋπηρεσία, ο/η αναπληρωτής/τρια ήταν ασφαλισμένος/η (μπορούν να εκτυπωθούν μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ).
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης  τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία πρόσληψης (μπορεί να εκτυπωθεί μέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ» http://www.ermis.gov.gr).
 3. Βεβαίωση φοίτησης σπουδάζοντος ή βεβαίωση υπηρετούντος στρατιωτική θητεία τέκνου.
 1. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19,
  ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256),
  ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου(βεβαίωση νόσησης) της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύει,
  ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας,
  ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), έως 72 ώρες πριν την παρουσίαση τους, η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται.