Φ.30/603/19-01-2024 (ΑΔΑ: 97Ν846ΝΚΠΔ-ΤΩΜ) Απόφαση της Π.Δ.Ε. Κρήτης με θέμα: «Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Ηρακλείου