Το ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου με την 16/11-08-2022 πράξη του τοποθετεί τους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς με βάση τους παρακάτω πίνακες:

ΠΕ70

ΠΕ60

ΠΕ11-ΠΕ06-ΠΕ70ΕΑΕ-ΠΕ60ΕΑΕ