Το ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου, κατόπιν συνεδρίασης, ανακοινοποιεί τον πίνακα των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών οι οποίοι επανέρχονται στο σχολείο της οργανικής τους, ύστερα από αίτησή τους.

Πίνακας επαναφοράς λειτουργικά υπεράριθμων στις σχολικές μονάδες της οργανικής θέσης τους