Σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 3 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) καθώς και  με τις παραγράφους 1, 2, 3 του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης με αρ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 σχετικά με την κατάρτιση αξιολογικών πινάκων Δεκτών και Μη Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Πράξη 2/17-01-2023 του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου με θέμα «Κατάρτιση Προσωρινών Πινάκων Δεκτών και μη Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου», οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των πινάκων αποκλειστικά και ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων στο σύνδεσμο https://schooldirectors.minedu.gov.gr/, πλήρως τεκμηριωμένη εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, ήτοι από Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 έως και την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023.

Πίνακας δεκτών

Πίνακας μη δεκτών