Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ.Φ.351.1/11/4868/Ε3/17-01-2023 Πρόσκλησης του Τμήματος Δ’ Στελεχών Π.Ε & Δ.Ε. της Διεύθυνσης Υπηρεσιακής κατάστασης και εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε & Δ.Ε.  του ΥΠΑΙΘ και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Φ.351.1/7/2692/Ε3 (ΦΕΚ 65/τΑ΄/12-01-2023) Υπουργική Απόφαση, σας παραθέτουμε ανά ειδικότητα αναλυτικά τις Ενότητες Επιστημονικής Ευθύνης των Συμβούλων Εκπαίδευσης.

Ενότητες Σχολικών Μονάδων ΠΕ70

Ενότητες Σχολικών Μονάδων ΠΕ60

Ενότητες Σχολικών Μονάδων ΠΕ11

Ενότητες Σχολικών Μονάδων ΕΑΕ

ΦΕΚ 65/τΑ΄/12-01-2023 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ