Η αίτηση απόσπασης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠΑΙΘ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

από 05-04-2022 μέχρι 15-04-2022 και ώρα 15:00

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ