ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ(επιθυμίας-ή-άρνησης )

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Μη καταδίκης-Γνησιότητας)