Οι εκπαιδευτικοί του παρακάτω πίνακα, που κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι με την 22η/08-08-2023 Πράξη του ΠΥΣΠΕ και είχαν δηλώσει ότι επιθυμούν να επιστρέψουν σε περίπτωση δημιουργίας κενού,  επανέρχονται στο σχολείο της οργανικής τους .

Πίνακας επαναφοράς λειτουργικά υπεράριθμων στις σχολικές μονάδες της οργανικής θέσης τους