Ενημερώνουμε τους νεοδιόριστους συναδέλφους ότι σύμφωνα με οδηγίες που στάλθηκαν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τη Γενική Διεύθυνση Εκπ/κού Πρ/κού ΠΕ & ΔΕ του ΥΠΑΙΘ, στην παρούσα φάση δεν προκύπτει υποχρέωση για υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί αποδοχής ή μη του διορισμού τους.