Σας κοινοποιούμε τα παρακάτω συνημμένα αρχεία:
Α) την υπ΄ αρ. 19507/03-04-2023 (ΑΔΑ: ΨΧΟ6ΟΞΛΔ-4ΓΘ) Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων
αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ σε θέσεις διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(Ι.Ε.Π.).
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από 04/04/2023 και ώρα 13:00 έως
21/04/2023 και ώρα 13:00.

45157_2_ΨΧΟ6ΟΞΛΔ_4ΓΘ_διοικητικό

Β) την υπ΄ αρ. 19508/03-04-2023 (ΑΔΑ: ΨΞΓΥΟΞΛΔ-1ΑΖ) Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών σε θέσεις επιστημονικού
προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από 04/04/2023 και ώρα 13:00 έως
18/04/2023 και ώρα 13:00.

45157_3_ΨΞΓΥΟΞΛΔ_1ΑΖ_επιστημονικό