Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1930Γ/16.08.2022 οι διοριζόμενοι/ες εκπαιδευτικοί, οφείλουν να παρουσιαστούν στους Διευθυντές/Προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκομωσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως! Επομένως η προθεσμία που προκύπτει για αναληψη υπηρεσίας είναι από τις 17  έως τις  23 Αυγούστου.

 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί:

  • Να προσέλθουν για ανάληψη με συμπληρωμένα τα δικαιολογητικά. 
  • Να κρατήσουν αντίγραφα των δικαιολογητικών (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας, συνυπηρέτης) τα οποία θα υποβληθούν ηλεκτρονικά προκειμένου να γίνει η σειρά κατάταξης που αφορά την τοποθέτηση.