Βάση της κείμενης νομοθεσίας, σας ενημερώνουμε ότι εκπαιδευτικοί/υπάλληλοι, οι οποίοι:

α)  κατέχουν και άλλη θέση στο δημόσιο με αμοιβή ή

β) έχουν αμοιβή από πρόσθετη απασχόληση σε δημόσιους φορείς, όπως  σε ΑΕΙ, Δημόσια ΙΕΚ, ΙΕΚ ΟΑΕΔ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Δήμους κ.α.,

είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα πολυθεσίας.

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη προσκομίσει την υπεύθυνη δήλωση και τον συνημμένο πίνακα για το Β΄ εξάμηνο του 2023, παρακαλούνται να βεβαιωθούν ότι η συμπλήρωση των εντύπων τους είναι ορθή. Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλούνται να προσκομίσουν  νέα ή συμπληρωματικά έντυπα που πιθανά απαιτούνται.

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω έγγραφα:

«Υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων ΠολυθεσίαςΠρόσθετης Απασχόλησης του ν.12561982»

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ_ΣΥΝΕΔΡΙΟ_Υποβολή_υπευθύνων_δηλώσεων_ν_12561982_επικαιροποίηση

Έντυπα προς Συμπλήρωση

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Συμπλήρωσης εντύπων Διευκρινίσεις