Σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν.4926/2022 (ΦΕΚ 82/τ.Α/20-04-2022) και για τον καλύτερο προγραμματισμό του νέου σχολικού έτους, σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π για χορήγηση μακροχρόνιων αδειών πλέον των 20 ημερών, σχετικών με την ανατροφή τέκνων, άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου, άνευ αποδοχών ενός έτους , υποβάλλονται το αργότερο έως 31 Μαΐου και η απόφαση χορήγησής τους ως 30 Ιουνίου.

 Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε τους Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένους/ες:

  1. να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς της σχολικής τους μονάδας και όσους ήδη βρίσκονται σε μακροχρόνια άδεια για να τους αποστείλουν έγκαιρα τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  2. αφού τις υποβάλουν προς έγκριση στο myschool, να αποστείλουν άμεσα στη Δ/νση Π.Ε. Ηρακλείου τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις δικές μας ενέργειες.

(Σχετική η υπ’ αριθ. 50125/Ε3/4-5-2022 (ΑΔΑ: ΨΓ4Ν46ΜΤΛΗ-0ΒΡ) εγκύκλιος της Γενικής Δ/νσης εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας  & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.)