Για να ανοίξετε την εγκύκλιο πατήστε εδώ.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

Προσοχή! Σας  επισημαίνουμε ότι, εάν τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά  που αφορούν στη συνυπηρέτηση , δεν είναι αυστηρά αυτά  που αναφέρονται στις εγκυκλίους:

 α) Εγκύκλιος Μεταθέσεων  Σχολικού Έτους 2021-22 με αριθμ. Πρωτ. 144221/Ε2 /11-11-2021  (σελ 16 έως 18) ,

 β) Εγκύκλιος Αποσπάσεων από Περιοχή σε Περιοχή Σχολικού Έτους 2022-23 με αριθμ. Πρωτ. 38342/Ε2/ 04-04-2022 (σελ  10) ,

δεν θα προσμετρηθούν τα αντίστοιχα μόρια.

Τα  υποβληθέντα δικαιολογητικά   που αφορούν σε όλα τα μοριοδοτούμενα κριτήρια πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός  του τελευταίου τριμήνου.