Με την υπ. αριθμ 10η/25-04-2024 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου τοποθετήθηκαν οι οργανικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ06 (Αγγλικών) και ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), όπως φαίνεται στον ακόλουθο συνημμένο πίνακα.

Τοποθέτηση των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 και ΠΕ11 της ΔΠΕ Ηρακλείου

Οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους στις 21/06/2024.