Ανακοινώνουμε τον προσωρινό πίνακα μορίων βελτίωσης-οριστικής τοποθέτησης των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σύμφωνα με την εγκύκλιο με αριθμ.πρωτ. 18769/Ε4/18-2-2022 του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ενστάσεις θα υποβάλλονται από 5/5/22 έως 9/5/2022 και ώρα 23:59 στο email: mail@dipe.ira.sch.gr

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ -ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ