Σύμφωνα με την  υπ’  αριθμ. Πρωτ. Φ.361/22/6/149788/Ε3 (ΦΕΚ 6141/Β΄/03-12-2022) Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Πράξη 17/21.02.2023  του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών/ριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου με θέμα: «Κατάρτιση προσωρινών πινάκων μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών μονάδων» και ενημέρωση των ενδιαφερομένων με τη διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 3  της υπ’  αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 Υ.Α» ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών μονάδων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά των πινάκων αποκλειστικά και ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων στο σύνδεσμο https://schooldirectors.minedu.gov.gr/, πλήρως τεκμηριωμένη εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις  και συγκεκριμένα από Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 από 08:00 π.μ.  έως και  Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 23:59 μ.μ.

Πίνακας εξέτασης ξένης Γλώσσας

Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης Διευθυντών