Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από τα συνημμένα έγγραφα: 1) Πρόσκληση υποβολής δήλωσης για κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων  που δεν καλύφθηκαν από την υπ. αριθμ. 5964/18-04-2023 Απόφαση και 2) Αίτηση/δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση σε κενή θέση Διευθυντή/ντριας σχολικής μονάδας.

 

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης για κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντώνντριών Σχολικών Μονάδων_signed

 

Αίτηση Δήλωσης Προτίμησης για τοποθέτηση σε κενές θέσεις