6Τ1Φ46ΜΤΛΗ-ΦΡΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΣΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)