Το Φύλλο Μητρώου εκδίδεται από τη Διεύθυνση κατόπιν αίτησης του/της ενδιαφερόμενου/ης εκπαιδευτικού. Παρακαλούμε στην αίτηση για Φ.Μ. που θα αποστείλετε, να αναφέρεται ρητά η προκήρυξη  για την οποία ενδιαφέρεστε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ