Πίνακες προσωρινής τοποθέτησης – αποσπάσεις εκπαιδευτικών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού  και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Π.Ε. Ηρακλείου  για το διδακτικό έτος 2023-2024

6Χ9046ΝΚΠΔ-Χ6Ζ