Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ανάρτησής του, δηλαδή από Τρίτη 24-10-2023 έως και Πέμπτη 26-10-2023 και ώρα 15.00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά στο κεντρικό mail@dipe.ira.sch.gr και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά προς τεκμηρίωσή τους.

 

Ανακοίνωση Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών ντριών_signed

Πίνακας δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών-ντριών

Πίνακας μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών-ντριών