Ανακοινώνουμε τον οριστικό πίνακα μορίων μετάθεσης των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σύμφωνα με την εγκύκλιο με αριθμ.πρωτ. 18769/Ε4/18-2-2022 του Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2021-2022