Ανακοινοποίηση στο ορθό

 

Ως προς τη χρονολογία του αναφερόμενου ν. 4823 στο υπ΄αριθμ. 5 έχοντας υπ΄ όψιν και ως προς τις αναφερόμενες στη τελευταία παράγραφο της απόφασης διατάξεις που ορίζουν την ισχύ του αξιολογικού πίνακα.

Ψ84Η46ΜΤΛΗ-ΖΓ3