Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εκπαιδευτικούς, για να συμμετάσχουν στο Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:   « Αλλάζω για το Κλίμα»

Επειδή θα πρέπει να υπάρξει ανανέωση της έγκρισης λειτουργίας του Δικτύου που συντονίζει το ΚΕΠΕΑ/ ΚΠΕ Βάμου, είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, να συμπληρώσουν τις σχετικές αιτήσεις, πατώντας στους υπερσυνδέσμους (link) που υπάρχουν στο συνημμένο έγγραφο.

ΚΠΕ Βάμου Συμ. Δίκτυο Αλλάζω για το Κλίμα