Οι αναπληρωτές-τριες μέλη ΕΕΠ/ ΕΒΠ που έχουν προσληφθεί για το διδακτικό έτος 2020-2021 στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, οφείλουν να προσκομίσουν στο σχολείο τοποθέτησης τους, όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά πρόσληψης σε φωτοαντίγραφα (εκτός από τις ιατρικές γνωματεύσεις οι οποίες πρέπει να είναι πρωτότυπες):

 

 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
 1. Πτυχίο (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)
 2. Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα (αν υπάρχει – σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ (δύο αντίγραφα)
 3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Συλλόγου/Ένωσης του κλάδου (όπου απαιτείται)
 5. Βεβαίωση Παιδαγωγικής Επάρκειας (αν υπάρχει/απαιτείται)
 6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (δύο αντίγραφα)
 7. Αναλυτικός Λογαριασμός ασφαλισμένου ΙΚΑ (δύο αντίγραφα)
 8. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
 9. Τραπεζικός Λογαριασμός μόνο Εθνικής Τράπεζας
 10. Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.
 11. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ
 12. Πιστοποιητικό Στρατολογίας
 13. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου τριμήνου (φωτοαντίγραφο) (ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ). Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης) Σε περίπτωση μη προσκόμισης του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης θα υπάρξει δυσχέρεια στη μισθοδοσία του Σεπτεμβρίου.
 14. Πρωτότυπες Ιατρικές Γνωματεύσεις Ψυχίατρου και Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού του τελευταίου τριμήνου, οι οποίες να πιστοποιούν την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους ΕΕΠ να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα. Γίνονται δεκτές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία καθώς επίσης και από ιδιώτες γιατρούς.
  (ΠΡΟΣΟΧΗ: Πιστοποιητικά Υγειονομικών Επιτροπών δεν γίνονται δεκτά, ακόμα και αν εξακολουθούν να είναι σε ισχύ). Κάνουμε γνωστό ότι χωρίς τις Ιατρικές Γνωματεύσεις οι υποψήφιοι αναπληρωτές δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Η υποβολή όλων των δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική. Για όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά διενεργείται έλεγχος γνησιότητας.

 

2) Επιπλέον έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν και να κατατεθούν στη σχολική μονάδα

 

 • Απογραφικό δελτίο αναπληρωτή (ανάλογα με την πράξη πρόσληψης του καθένα).
 • Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού
 • Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας
 • Αίτηση άδειας άσκησης ιδωτικού έργου (όπου απαιτείεται)
 • Υπεύθυνη Δήλωση περί :

α) Μη άσκησης ποινικής δίωξης ή καταδίκης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) μη ύπαρξης στο πρόσωπό τους των κωλυμάτων των άρθρων 8 και  9 του Ν. 3528/2007.

γ) Μη άσκησης εμπορίας κατ’επάγγελμα.