Σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιολογητικά και τα έντυπα πρόσληψης τα οποία χρειάζεται να προσκομίσετε κατά την πρόσληψή σας στο σχολείο τοποθέτησής σας, θα αποσταλούν από την υπηρεσία μας στο προσωπικό σας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.