Ημερομηνία γέννησης τελευταίου εμβολιασθέντα (από την κοινή λίστα Α/θμιας & Β/θμιας) την Τρίτη, 06/04/2021:

22/08/1962

ΣΗΜ.: Οι γεννηθέντες πριν από την 01/01/1962 δε συμμετέχουν στη διαδικασία διότι ανήκουν σε πληθυσμιακή ομάδα που εμβολιάζεται την τρέχουσα περίοδο.