Προσοχή:

 Προθεσμία υποβολής αίτησης έως την Παρασκευή 06 Μαΐου 2022 προς τις ΔΔΕ και ΔΠΕ όπου ανήκουν οι εκπαιδευτικοί

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ