Ποια είναι η προθεσμία εγγραφών στα Δημοτικά;

Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών του φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2023-2024, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2023, στο σχολείο μετά από επικοινωνία με τους Δ/ντές-ντριες.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κατά τις εγγραφές των μαθητών/τριών τα συστεγαζόμενα σχολεία θεωρούνται ως ένα σχολείο.

Ποιες είναι οι ηλικίες εγγραφής στην Α’ τάξη;

Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως και 31-12-2017.

Πώς γίνεται ο εντοπισμός του Δημοτικού;

Εντοπισμός του σχολείου εγγραφής με βάση τη δ/νση κατοικίας μέσω της εφαρμογής Δημοτικά Νομού Ηρακλείου (https://dipeira.gov.gr/mapsdim) ΜΟΝΟ για το Δήμο Ηρακλείου.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά;

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας(αναζητείται από τις σχολικές μονάδες).

β. Βιβλιάριο Εμβολίων του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας.

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

ζ.  Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα οτι συναινεί στη εγγραφή του παιδιού του στο Δημοτικό.

Πώς γίνονται οι εγγραφές στο ολοήμερο και τμήμα πρωινής ζώνης;

Α) Γίνεται με απλή αίτηση των γονέων. Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας (βλ. παρακάτω)

Β) Στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00) δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/νες και φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης μαθητών/τριών είναι επτά (7) μαθητές/τριες για σχολεία με λειτουργικότητα έως 8/θέσια και δέκα (10) μαθητές/τριες για σχολεία με λειτουργικότητα από 9/θέσια και άνω.

Ωράριο λειτουργίας Δημοτικών Σχολείων

Ωράριο των τμημάτων των 4/θεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων

  • Τμήμα Πρωινής Υποδοχής: 7.00-8.00 με χρόνο προσέλευσης 7.00-7.15
  • Απογευματινό Ολοήμερο τμήμα: 13.15-16.00 με ώρα αποχώρησης 15:00 ή 16.00

Στα Δημοτικά Σχολεία που θα λειτουργήσει Αναβαθμισμένο Ολοήμερο Πρόγραμμα

  • Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα του Ολοήμερου: 13.15-17.30 με ενδιάμεση ώρα αποχώρησης 15.50
Πώς γίνεται η εγγραφή μαθητών από σχολεία του εξωτερικού;

Οι προερχόμενοι από ιδιωτικά ή ξένα σχολεία που λειτουργούν στην Ελλάδα εγγράφονται στην αντίστοιχη τάξη του δημόσιου σχολείου με βάση το Αποδεικτικό Μετεγγραφής που εκδίδεται από τον/την Διευθυντή/τρια ή τον/την Προϊστάμενο/η του σχολείου.

Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;