Διευκρινίσεις ως προς την προϋπηρεσία σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας