Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ της με αριθμό πρωτοκ. 114645/Ε2/12.10.2023 εγκυκλίου μεταθέσεων εκπ/κών Π.Ε. σχ. έτους 2023-2024 (ΑΔΑ: 64ΛΗ46ΝΚΠΔ-Δ1Λ) που αφορά στις μεταθέσεις σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε., αναφέρεται ότι θεμελιώνουν δικαίωμα για υποβολή αίτησης μετάθεσης οι εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης που αφενός μεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στην Ειδική Αγωγή αφετέρου δε έχουν συμπληρώσει τριετή διδακτική υπηρεσία και έχουν υπηρετήσει απαραίτητα την οργανική τους θέση (σελ. 38 της εγκυκλίου).

Μετά από σχετικά ερωτήματα Διευθύνσεων Α/θμιας Εκπαίδευσης, διευκρινίζεται ότι η τριετής διδακτική υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη από του διορισμού τους.

Κατά συνέπεια, οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν το έτος 2022 δεν θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης στην ΕΑΕ καθώς δεν πληρούν την προϋπόθεση της τριετούς διδακτικής υπηρεσίας από του διορισμού τους.

 

Με εκτίμηση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κωνσταντίνα Τσιαβίκου

Προϊσταμένη Τμήματος Α΄Κινητικότητας

Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.