Διευκρινίσεις επί διατάξεων για τη χορήγηση αδειών και λοιπά θέματα