ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 17ης Νοεμβρίου

Έχοντας υπόψη τις με αρ. πρωτ.: Φ7/ 95955/Δ1/01-9-2023 & Φ7/95956 /Δ1/01-9-2023 εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘΑ, όπως αυτές ανακοινοποιήθηκαν στις 13-9-2023, σε ό,τι αφορά τις εορταστικές εκδηλώσεις της 17ης Νοεμβρίου στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

α. Πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 6 του άρθρου 3 του ΠΔ 79/2017(Α΄109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (Α’ 142).

«Μετά το τέλος των εορταστικών εκδηλώσεων, οι μαθητές αποχωρούν και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παραμένουν στο σχολείο για να συμμετέχουν σε έκτακτες ή τακτικές συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων ή και σε συνεδριάσεις του σχολικού συμβουλίου ή σε επιμορφωτικές/ενημερωτικές συναντήσεις με τους σχολικούς συμβούλους ή για να διεκπεραιώνουν οποιοδήποτε άλλο διοικητικό έργο τους έχει ανατεθεί»

β. Οι μαθητές/τριες που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και αποχωρούν με τους/τις άλλους/ες μαθητές/τριες.

γ. Με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας/Προϊσταμένου/ης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών ειδοποιούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες για την ώρα αποχώρησης των μαθητών/τριών από το σχολείο.