Από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου ανακοινώνονται ανά ειδικότητα οι προσωρινοί πίνακες βελτιώσεων – οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου.

ΠΕ05

ΠΕ06

ΠΕ07

ΠΕ08

ΠΕ11

ΠΕ79

ΠΕ86

ΠΕ60

ΠΕ70

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ένσταση επί συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων που αφορούν τα αποτελέσματα από την Πέμπτη 23/05/2024 έως και την Κυριακή 26/05/2024 και ώρα 23:59 με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Α) Από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στα γραφεία της Δ.Π.Ε. Ηρακλείου (Πιτσουλάκη 73, Ηράκλειο)

Β)Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση, mail@dipe.ira.sch.gr μέχρι τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Όσοι μετά την 1η φάση δηλώσεων προτίμησης παρέμειναν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε Ηρακλείου θα κληθούν να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης στα εναπομείναντα κενά, μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Θα υπάρξει νέα πρόσκληση από τη Δ.Π.Ε. Ηρακλείου.