Σύμφωνα με την  υπ’  αριθμ. Πρωτ. Φ.361/22/6/149788/Ε3 (ΦΕΚ 6141/Β΄/03-12-2022) Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Πράξη 3η/25.01.2023  του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών/ριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου με θέμα: «Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου : εξέταση των ενστάσεων και αναπροσαρμογή  των  πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων και ενημέρωση ενδιαφερομένων με τη διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 3  της υπ’  αριθμ. Φ.361.22/6/149788/ε3/02-12-2022 Υ.Α» ανακοινώνονται οι αναπροσαρμοσμένοι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων.

Αναπροσαρμοσμένος πίνακας Δεκτών υποψηφίων

Αναπροσαρμοσμένος πίνακας Μη Δεκτών υποψηφίων