Ανακοινώνουμε τον προσωρινό πίνακα μορίων μετάθεσης των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σύμφωνα με την εγκύκλιο με αριθμ.πρωτ. 18769/Ε4/18-2-2022 του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ενστάσεις θα υποβάλλονται από 14/3/2022 έως 17/3/2022 και ώρα 15:00΄, στο email: mail@dipe.ira.sch.gr

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ