1. Με την εμφάνιση των προσλαμβανόμενων στη σχολική μονάδα και την προσκόμιση των δικαιολογητικών (παρ.8 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 104627/ΓΔ5 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων(Β’ 3344), οι…
Continue Reading