Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγραφεί ως χρήστης στο ΟΠΣΥΔ. Διαβάστε πολύ καλά το Φ.Ε.Κ. 45/τ.Προκ.ΑΣΕΠ/24-12-19.  Η αίτηση συμπληρώνεται με δική σας ευθύνη. Προσκομίστε την αίτηση συμπληρωμένη καθώς και ένα φωτοαντίγραφο αυτής.…
Continue Reading