Λήψη Συνημμένου

υπ’ αρ. πρ Φ1/19577/ΓΔ4/23-02-2024 εγκύκλιος

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ