Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα.

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που
υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016):
ΨΝΜ446ΜΤΛΗ-ΗΗΨ_40586Ε2_08-04-2022_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2022Α

Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄Κύκλου 2022: ΕΝΑΡΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 6ΞΦΛ46ΜΤΛ6-Σ7Ο