Λήψη Συνημμένου

Προσκαλούμε σε επιμορφωτική ημερίδα τους/τις εκπαιδευτικούς ΠΕ70 της Ε΄ τάξης των παρακάτω Δημοτικών Σχολείων της 5ης και 6ης Ενότητας ΠΕ70 Ηρακλείου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, καθώς και τους/τις εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης εφόσον τη συγκεκριμένη ημέρα εργάζονται ολόκληρο το ωράριό τους στην Ε΄ τάξη των συγκεκριμένων σχολείων, που καλείται για επιμόρφωση και με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εξαντλήσει τη δυνατότητα συμμετοχής σε επιμορφωτικές ημερίδες για 2 εργάσιμες ημέρες το χρόνο όπως προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ΠΔ 79/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.