Λήψη Συνημμένου

Οι επιμορφωτικές ημερίδες θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τα συνημμένα προγράμματα, ως ακολούθως:
• την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020 στο 34ο Δημ. Σχ. Ηρακλείου, από 8:00 έως 14:00, για τους/τις εκπαιδευτικούς του 34ου Δημ. Σχ. Ηρακλείου
• την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020 στο 26ο Δημ. Σχ. Ηρακλείου, από 8:00 έως 14:00, για τους/τις εκπαιδευτικούς του 26ου Δημ. Σχ. Ηρακλείου & του Δημ. Σχ. Ροδιάς
• την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020 στα συστεγαζόμενα 25ο & 27ο Δημ. Σχ. Ηρακλείου, από 8:00 έως 14:00, για τους/τις εκπαιδευτικούς των 25ου & 27ου Δημ. Σχ. Ηρακλείου και του Δημ. Σχ. Αγ. Πελαγίας
• την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 στο 40ο Δημ. Σχ. Ηρακλείου, από 8:00 έως 14:00, για τους/τις εκπαιδευτικούς του 40ου Δημ. Σχ. Ηρακλείου
• την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 στο 43ο Δημ. Σχ. Ηρακλείου, από 8:00 έως 14:00, για τους/τις εκπαιδευτικούς του 43ου Δημ. Σχ. Ηρακλείου
• την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 στο Δημ. Σχ. Τυλίσου, από 8:00 έως 14:00, για τους/τις εκπαιδευτικούς του 1ου Δημ. Σχ. Κρουσώνα, 2ου Δημ. Σχ. Κρουσώνα και του Δημ. Σχ. Τυλίσου