Λήψη συνημμένου

Οι αιτήσεις θα υποβάλονται ηλεκτρονικά από 31-08-2016 μέχρι 05-09-2016 στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων/Τμήμα Α’ της Γενικής Γραμματείας του ΥΠ.Π.Ε.Θ.